În vederea consolidării eforturilor CAS Centru şi a instituţiilor naţionale şi locale în direcţia protejării drepturilor şi securităţii alimentare a consumatorilor, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției, în parteneriat cu Fundaţia Est-Europeană, au organizat masa rotundă întitulată „Mecanisme legale de cooperare între societatea civilă şi autorităţile publice în domeniul protejării drepturilor consumatorilor. Dificultăţi şi Soluţii”.

La masa rotundă au participat reprezentanţii CAS Centru (echipa, juriștii, monitorii), reprezentanții Fundației Est-Europene şi reprezentanții autorităţilor publice centrale (Centrul de Sănătate Publică mun. Chişinău, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor). 

În urma discuţiilor purtate au fost identificate mai multe dificultăți referitor la rolul societății civile în protecția consumatorilor și sporirea securității alimentare, precum și referitor la mecanismele de cooperare între societatea civilă şi autorităţile publice în acest domeniu:

1. Divergențe în perceperea rolului societății civile de către autoritățile publice, care consideră că asociațiile obștești, ce activează în direcţia protejării drepturilor şi securităţii alimentare a consumatorilor, trebuie să se implice doar în activitatea de informare și instruire a consumatorilor și agenților economici în scopul educării și responsabilizării acestora. Autoritățile publice nu doresc implicarea asociațiilor obștești în procesul de control și sancționare a agenților economici.
2. Carenţe legislative şi procesuale, care împiedică efectuarea operativă, promtă şi eficientă de către asociațiile obștești a acţiunilor necesare pentru protecţia intereselor consumatorilor.
3. Imposibilitatea asociațiilor obștești de prelevare a produselor alimentare și efectuarea analizelor de laborator. Aceasta este prerogativa exclusivă doar a autorităților publice și funcționarilor publici.
4. Lipsa transparenţei în activitatea autorităţilor publice, ce face dificilă monitorizarea acestora de către asociațiile obștești și consumatori de la momentul depunerii sesizării pînă la rezultatele controlului asupra agenților economici și adoptarea deciziilor în privința lor.
5. Lipsa încrederii reciproce între societatea civilă și autoritățile publice. Societatea civilă nu are încredere în corectitudinea și integritatea inspectorilor autorităților publice, iar acestea din urmă nu au în încredere în capacitatea societății civile de a aduce în atenția autorităților cazuri relevante de încălcare a drepturilor consumatorilor sau de practici comerciale ce pun în pericol securitatea alimentară a consumatorilor.
6. Nedorinţa autorităţilor publice de a efectua verificări în cazuri urgente (produse alimentare alterate), asupra agenţilor economici în direcţia protejării drepturilor şi securităţii alimentare a consumatorilor.
7. Capacitate instituțională limitată a autorităților publice: funcționari publici nemotivați financiar (salariul de funcție mic), numărul insuficient de inspectori, dotare tehnică insuficientă, etc.
8. Corupție în activitatea autorităților publice, care protejează agenții economici și îi informează din timp referitor la un eventual control inopinat.
9. Birocrație și formalități excesive a procedurilor de examinare a petiţiilor consumatorilor și sesizărilor asociațiilor obștești.
10. Lipsa unei reglementări, proceduri clare de soluţionare a petiţiilor consumatorilor (regulament).
11. Lipsa ghişeului unic la autorităţile publice de înregistrare şi soluţionare a petiţiilor consumatorilor.
12. Dublarea competenţilor autorităţilor publice învestite cu dreptul de a întreprinde acţiuni în direcţia protejării drepturilor şi securităţii alimentare a consumatorilor.
13. Lipsa unei colaborări eficiente între autoritățile publice și a unei reacții rapide (în comun) la situațiile de risc major ce pot cauza daune sănătății sau siguranței consumatorilor.
Spre regret autoritățile publice nu au oferit nici o soluție în vederea îmbunătățirii mecanismului de cooperare între societatea civilă şi autorităţile publice în domeniul protejării drepturilor consumatorilor.
Însă, în viziunea noastră, drept soluții am putea propune:
1. Este necesar de a fi elaborat şi aprobat un act normativ la nivel naţional care să stabilească cu claritate procedura de efectuare a controlului agenților economici de către autoritățile publice, termeni clari şi restrînşi de soluţionare a petiţiilor consumatorilor, proceduri operative de intervenţie în caz de urgență și pericol pentru viața și sănătatea consumatorilor, etc.
2. Este necesar de a exclude posibilitatea petiţionarilor şi a agenţilor economici de a contacta cu factori de decizie şi cu executorii din cadrul autorităţilor publice de control. Este binevenit formarea centrului unic de apel/colectare a petiţiilor consumatorilor cu repartizarea ulterioară a acestora spre executare la autoritatea competentă (după modelul MAI 902, sau Ministerul Sănătăţii 903).
3. Este necesar de a reglementa în acte normative procedura și mecanismul de cooperare între asociațiile obștești şi autorităţile publice în domeniul protejării drepturilor și sporirii securității alimentare a consumatorilor. Necesitatea colaborării între autorități și ONG-uri în domeniul protecției consumatorilor reprezintă o cerință expresă și-n prevederile Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană (Capitolul 5, art.38 lit.d)).
4. Revizuirea cadrului legal existent pentru a acorda posibilitatea asociațiilor obștești de prelevare a produselor alimentare și efectuarea analizelor de laborator independet, fie în comun cu reprezentanții autorităților publice.
5. Simplificarea procedurilor de examinare de către autoritățile publice a sesizărilor din partea asociațiilor obștești privind încălcarea drepturilor consumatorilor.
5. Respectarea legislaţiei cu privire la transparență de către autorităţile publice.
6. Dezvoltarea capacităților instituționale ale autorităţilor publice pentru realizarea eficientă a funcțiilor legale.
7. Eliminarea birocrației și corupției din activitatea autorităților publice. Sancționarea funcționarilor publici care protejează agenții economici și îi informează din timp referitor la un eventual control inopinat.
8. Stabilirea unui mcanism și proceduri clare de cooperare între autoritățile publice și intervenție rapidă în situații de risc major ce poate cauza daune sănătății sau siguranței consumatorilor.


Concluzii elaborate de:
Consultant coordonator Pîrvan Viorel
Consultant juridic Radu Jigău
CAS Centru